Prevence sebevražd hero

Kdy: 6.6.2024

Kde: Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

REGISTROVAT SE
Srdečně Vás zveme na čtvrtý ročník odborné konference tentokrát zaměřenou na téma prevence sebevražd.
Konference spojí odborníky z oblasti krizové intervence, psychologie, psychiatrie, sociální práce a další.
Společně budeme sdílet poznatky k prevenci sebevražd dětí, dospívajících, dospělých i seniorů a diskutovat je s odborníky z České republiky i ze zahraničí.

Konference je uznávána jako forma CŽV
dle zákona o sociálních službách.

Bude zažádáno o uznání akce pro CŽV klinických psychologů.

Přednášející

Rámcový PROGRAM

(Program bude postupně upřesňován)

Na co se můžete těšit

Přednášky

Úvodní přednáška

MUDr. Kristýna Šulcová, Krizové centrum Bohnice

Prevence a krizová intervence suicidálního chování pro děti a dospívající

Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D., Inštitút osobnostného rozvoja

Anotace

Príspevok bude zameraný na 4 časti podpory krízového manažmentu aktiváciou existujúcich zdrojov v školskom prostredí - primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu, prípravu na krízové situácie, krízovú intervenciu v škole po samovražde žiaka/učiteľa a postvenciu. Predstaví adaptačné úlohy krízovej intervencie a následnú starostlivosť o zasiahnutých žiakov, učiteľov, rodičov a celú školskú komunitu. Načrtne možnosti psychoterapeutickej starostlivosti o dieťa/adolescenta so suicidálnou ideáciou.

Panelová diskuse

Mgr. Alexander Kasal, Ph.D., MUDr. Světlana Žuchová, Ph.D.,
Mgr. Magdalena Flaksová, MUDr. Elena Křivková

Kulatý stůl

ČAPLD - Mgr. Hana Regnerová, CKI Bohnice, ZZS - Bc. Romana Pochylá, MBA

Workshopy

Casemanagement jako prevence sebevražd

Mgr. Barbora Kasincová a Bc. Jaroslava Kostohryzová

Anotace

Workshop bude zaměřen na řešení náročných životních situací s využitím case managementu – nástroje, který mapuje, plánuje a koordinuje dostupné zdroje pomoci a podpory. Plánováním péče a podpory v krizových momentech lze dospět ke kvalitnější podpoře duševního zdraví, proto bude na workshopu prostor společně uvažovat nad tím, jak vytvořit síť pomoci. Workshop též zprostředkuje praktickou ukázku na dvou cílových skupinách, a to seniorech a lidech s duševním onemocnění. Senioři často nemají jeden izolovaný problém, ale ztrácejí hned několik pilířů duševní pohody, mezi něž patří fyzické zdraví, sociální vazby, finanční nezávislost a další. Stejně tak lidé s duševním onemocněním se mohou dostat do stavu, kdy jsou svou nemocí více ovlivňováni, vzniká větší tlak na jejich rodinu, ztrácejí jistoty, přátele, naději a někdy i náhled.

Posilovna mysli - workshop intervencí zlepšujících duševní pohodu a odolnost pohodu a odolnost

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Anotace

Workshop bude zaměřen na zlepšení duševní pohody cestou posílení seberegulace vybranými postupy z psychoterapie, pozitivní psychologie a meditačních technik. Teoretické zakotvení vychází z neurovědního výzkumu, který nabízí nový rámec chápání duševní pohody, životní spokojenosti a odolnosti vzdor nepřízni a utrpení. Tento rámec vychází z neurobiologických poznatků a jako základní stavební kámen využívá neuroplasticitu. Popisuje čtyři základní dimenze duševní pohody, které mohou být kultivovány a trénovány pomocí různých mentálních cvičení (podobně jako fitness): trénink vhledu, uvědomování, propojení a smyslu. Workshop též vychází z toho, že práce v pomáhajících profesích často vyžaduje osobní investici a základní pracovní pomůckou je pracovník sám, a tak se pro něj tyto postupy mohou stát dobrým základem péče o vlastní tělo, duši i pracovní nástroj. Proto vedle informací nabídne i ochutnávku, jak pečovat s laskavostí a všímavostí o sebe krátkodobě, v situaci akutní potřeby i v dlouhodobém horizontu.

Prevence sebevražedného jednání u klientů s hraniční poruchou osobnosti

MUDr. Elena Křivková, Petra Šindelková

Anotace

Workshop nabídne interaktivní prostor, v němž budou diskutována témata spouštěčů suicidálního jednání lidí s hraniční poruchou osobnosti a možných protektivních či preventivních faktorů tohoto fenoménu tak, jak jsou popsány v literatuře, a zejména, jak jsou zažívaná v praktické činnosti psychiatra, terapeuta, sociálního pracovníka a peer konzultanta. Pohled profesionálů bude doplňován vyprávěním Petry, která přiblíží autentické prožívání klienta v suicidální krizi a možnosti pomoci z jejího pohledu.

Funkční tipy pro práci se sebevražednou tématikou u dětí a dospívajících

Mgr. Kateřina Lišková, Karolína Balcarová (Linka bezpečí)

Anotace

Workshop bude tematicky zaměřen na sebevražednost dětí a dospívající v rámci praxe Linky bezpečí. Budou zde představeny funkční principy při vedení krizově intervenčního rozhovoru v souvislosti s tímto tématem. Cílem je také vytvoření prostoru vhodného k vzájemnému sdílení zkušeností z praxe pro zachycení vhodných tipů, které mohou vést k posílení kompetencí při práci s dětmi a dospívajícími.

Identifikace rizik a komunikace s dospělým klientem

Linka seniorů

Anotace

Workshop bude zaměřen na seznámení účastníků se základními informacemi, jak umět identifikovat varovné příznaky v chování a jednání klienta a současně umět s ohroženým člověkem na toto téma efektivně a citlivě komunikovat. Pozornost bude též věnována mýtům a faktům, které se k suicidálnímu chování a jednání vážou. Workshop dále nabídne účastníkům vodítka (včetně škály Sad Persons Scale), jak rozpoznat, kdy je klient závažně ohrožený na životě. Současně účastníci získají ucelený přehled o hlavních formách pomoci, kam mohou klienta dále směřovat. V druhé části workshopu budou účastníci seznámeni se základními pravidly komunikace se suicidálním klientem. A to zejména, na co je dobré se ptát, čemu se naopak v komunikaci vyhnout, jak pracovat se zdroji klienta a jak uzavírat antisuicidální kontrakt.

Podpora resilience dětí a dospívajících

Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D.

Anotace

Workshop bude zameraný na identifikáciu vývinových úloh a vývinových kríz v živote detí a dospievajúcich a zvládanie situačných kríz. Spoločne sa pozrieme na podporu pozitívnej adaptácie v nepriaznivých podmienkach a faktory brániace reziliencii. Zameriame sa na identifikáciu a podporu zdrojov detí a dospievajúcich. Vyskúšame si prácu s terapeutickými kartami Metafora ženskej a mužskej identity, Reziliencia, Rodinná história, Silné stránky a Karty s príbehmi.

Supervize

Bc. Hellen Holečková
Mgr. Petra Michalová

Ceník a místo konání

Ceník

Ranní ptáčata se registrují do 10. března 2024 za 1300 Kč bez DPH (1573 Kč včetně DPH)

Zlatá střední cesta je v termínu od 11. března do 6. května za 1500 Kč bez DPH (1815 Kč včetně DPH)

"Last minute" platí od 7. května 2024 za 2200 Kč bez DPH (2662 Kč včetně DPH)

Stream plenárního programu za 395 Kč bez DPH (500 Kč včetně DPH)

Registrační formulář

Místo konání

Gröbova vila,
Havlíčkovy sady
120 00 Praha 2

mapa