Účastníci konference

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Psychiatrička a psycholožka, certifikovaná lektorka metody všímavosti v rámci MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Absolvovala výcvik v satiterapii, výcvik v Terapii zaměřené na emoce (EFT je psychoterapeutický směr integrující experienciální a na osobu zaměřený model), výcvik v EMDR a psychotraumatologii (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Nejdelší dobu se věnovala komplexní léčbě a rehabilitaci psychotických a afektivních poruch. Spolupracovala s NUDZ ve studii ESO a NANOK. Ve své psychiatrické a psychoterapeutické se snaží propojovat různé postupy a přístupy tak, aby co nejlépe odpovídaly danému pacientovi či klientovi. Zajímá se o problematiku propojení psychoterapie, psychiatrické rehabilitace a využití neurovědných poznatků v praxi psychiatra a psychoterapeuta.


Mgr. Kateřina Bohatá

Psycholožka a krizová interventka, vedoucí Linky seniorů. Působí v oblasti krizové intervence od roku 2002, v níž se věnuje nejen přímé práci s klienty, ale také metodickým postupům, lektorování a osvětové činnosti. Poskytuje poradenství pro rodiny s malými dětmi, především v situacích nadlimitní zátěže pečujících. Při své práci vychází z rámce přístupu zaměřeného na člověka (PCA). S tématem péče o seniora se setkává jak v profesním, tak i v osobním životě.

Mgr. Kateřina Bohatá

Karolína Balcarová

Karolína Balcarová

Vedoucí telefonické služby Linky bezpečí, v rámci níž působí též jako lektor vzdělávání. V oblasti sociální práce se pohybuje již 23 let. Své zkušenosti sbírala dlouhodobě nejen v oblasti adiktologie, ale také v oblasti práce s dětmi v rámci ZDVOP a TKI. Několik let pracovala v e-mailové poradně, na chatu a příležitostně na telefonu Rodičovské linky.


MUDr. Světlana Žuchová, Ph.D.

Psychiatrička, vedoucí všeobecné ambulance Národního ústavu duševního zdraví. Působila na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala předatestační přípravu v oboru psychiatrie a doktorandské studium. Několik let žila v Mnichově, kde pracovala na psychosomatickém oddělení Schön Klinik v bavorském Rosenheimu. V současné době ukončuje psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii.

MUDr. Světlana Žuchová, Ph.D.

Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D.

Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D.

Psycholožka s pedagogickým a psychoterapeutickým vzděláním. Ve své práci využívá Gestalt přístup a metodu EMDR. Připravila komplexní vzdělávání pro krizovou intervenci v dětských skupinách a podpůrná opatření pro školy. Věnuje se individuální i skupinové krizové intervenci, terapii traumat dětí a dospělých, provázení dětí a rodin po ztrátě člena rodiny a paliativní péči o děti. Pracovala jako školní psycholožka v poradenském a preventivním centru. V současnosti pracuje v ambulanci klinické psychologie. Je registrována ve Slovenské komoře psychologů, je členkou EMDR Slovensko a též Traumatic Incident Reduction Association. Rovněž zastupuje Slovenskou republiku ve Stálém výboru EFPA pro krize, katastrofy a traumata a v Evropské asociaci školní psychologie v sekci krizového managementu.


Mgr. Kateřina Lišková

Mgr. Kateřina Lišková

Vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Vystudovala sociální práci a sociální politiku. V oblasti krizové intervence má přes dvacet pět let praxe, a to jak s prací s klienty, tak s vedením odborných týmů a lektorováním ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství formou e-mailu.


Bc. Jaroslava Kostohryzová

Bc. Jaroslava Kostohryzová

Case manager v multidisciplinárním sociálně – zdravotním týmu v organizaci Fokus Karlovarský kraj z.ú, poskytující péči vážně duševně nemocným osobám. Pracovní zkušenosti sbírala též v Nadaci Krása pomoci. A v neposlední řadě pracovala s duševně nemocnými v chráněném bydlení a jako pracovník přímé péče v domově pro seniory.


Mgr. Barbora Kasincová

Mgr. Barbora Kasincová

Pracuje v Nadaci Krása pomoci jako vedoucí programu Doma bez obav, který poskytuje komplexní podporu seniorům s cílem umožnit jim co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí. Zároveň vykonává činnost koordinátorky péče a podpůrných služeb pro seniory a pečující. Předtím se věnovala case managementu pro osoby s duševním onemocněním.


Bc. Romana Pochylá, MBA

Bc. Romana Pochylá, MBA

Náměstkyně pro NLZP, vedoucí inspektorů provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. V minulosti zde působila také jako hlavní sestra. Během své profesní kariéry sbírala zkušenosti na pracovních pozicích ARO sestry, sestry na anestezii a záchranné službě, pracovala též jako zdravotnický záchranář a vrchní sestra územního oddělení Brno. V poslední době dala vzniknout projektu Sociální první pomoc u ZZSJmK, jehož podstatou je napojit pacienty na návaznou sít sociální a psychologické pomoci.


Mgr. Magdalena Flaksová

Mgr. Magdalena Flaksová

Vedoucí krizového týmu Fokus Praha, kde založila a vedla též centrum duševního zdraví. Krizový tým poskytuje rychlou sociální, psychologickou a zdravotní terénní službu lidem, kteří žijí na území Prahy a mají nějaké potíže v oblasti duševního zdraví. V rámci této služby jsou také často podporovány rodiny a blízké lidí, jež mají zkušenost s duševním onemocněním. V organizaci Fokus pracuje již téměř 20 let s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Vystudovala sociální práci na FF UK, absolvovala výcvik krizové intervence a pětiletý psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntéza. Aktivně se podílela na zavádění multidisciplinární spolupráce v rámci reformy psychiatrické péče. V současnosti provozuje také soukromou psychoterapeutickou praxi a působí jako lektorka.


Petra Šindelková

Petra Šindelková

Peer konzultantka organizace Bona o.p.s a Kaleidoskop, z.ú., žena s hraniční poruchou osobnosti se závažným průběhem, která prošla a stále prochází intenzivní léčbou. Je důkazem toho, že diagnóza porucha osobnosti nemusí být doživotní diagnózou ani stigmatem. Díky odvaze sdílet svůj osobní příběh a proces zotavení/zotavování dává naději lidem potýkajícím se s podobnými obtížemi a jejich okolí.


MUDr. Kristýna Šulcová

MUDr. Kristýna Šulcová

Psychiatrička a krizová interventka. Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK. Od roku 2003 pracuje na různých odděleních v Psychiatrické nemocnici Bohnice, od roku tamtéž 2020 na Centru krizové intervence. Absolvovala hlubinný dynamicky zaměřený psychoterapeutický výcvik SUR, dále výcvik v krizové intervenci a traumaterapeutický výcvik.


Bc. Hellen Holečková

Bc. Hellen Holečková

Psychoterapeutka, supervizorka, videotrenérka, lektorka. Vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, Postgraduální výcvik v Gestalt terapii ( I-GAT Praha), Supervizní výcvik v Gestalt modalitě, a řadu výcviků pro práci s dětmi a dospívajícími, třídními kolektivy atd. Již více než 20 let působí jako psychoterapeutka, školní psycholožka, supervizorka, metodička prevence a lektorka.


MUDr. Elena Křivková

MUDr. Elena Křivková

Psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka psychoterapie ve výcvikových Gestalt terapeutických institutech. Má 30letou praxi v oboru, působila jako psychiatr, terapeut a supervizor v různých zdravotnických prostředích. V současné době provozuje privátní psychiatricko-psychoterapeutickou ambulanci a věnuje se podpoře začínajících psychoterapeutů. V její klientele v současnosti dominují mladí lidi s problematikou blízkou diagnostickému okruhu poruchy osobnosti. Ve své praktické, publikační a přednáškové činnosti se věnuje problematice kombinace psychoterapie a farmakoterapie, spolupráci různých profesí při léčbě klientů s poruchou osobnosti a vývojovým traumatem.


Mgr. Klára Gramppová Janečková

Mgr. Klára Gramppová Janečková

Psycholožka a krizová interventka, zástupkyně ředitelky Linky seniorů. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku, má pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR, roční výcvik v arteterapii a výcvik v krizové intervenci. Již více než deset let se věnuje krizové intervenci telefonické i tváří v tvář, je spoluautorkou knihy Proměny krizové intervence, členkou Národní pracovní skupiny prevence sebevražd, která se podílela na vytvoření Národního akčního plánu prevence sebevražd 2020 - 2030.


Mgr. Pavel Pražák

Mgr. Pavel Pražák

Soudce, místopředseda Městského soudu v Praze. V minulosti působil jako asistent poslankyně Německého spolkového sněmu. V rámci své soudcovské praxe se věnuje civilnímu právu, v současné době se specializuje na oblast duševního vlastnictví. Přednáší pro začínající soudce v obvodu Městského soudu v Praze. Kromě toho působí jako pedagog na Filozofické fakultě a Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. V rámci svých kurzů usiluje o zlepšení právního povědomí napříč obory.


Mgr. Hana Regnerová

Mgr. Hana Regnerová

Ředitelka Modré linky, z.s., terapeutka, supervizorka, konzultantka, evaluátorka především v oblasti sociálních služeb a v neposlední řadě lektorka výcviků a kurzů zejména v Odborném centru Modré linky. Již druhé volební období je členkou předsednictva ČAPLD - České asociace pracovišť linek důvěry. Působí též jako předsedkyně pracovní skupiny pod Národní radou pro duševní zdraví.


Mgr. Jitka Gryga Medřická, DiS.

Mgr. Jitka Gryga Medřická, DiS.

Vedoucí Pražské linky důvěry v rámci Centra sociálních služeb Praha, psycholožka a krizová interventka. V oblasti krizové intervence působí od roku 2007 (od roku 2012 je vedoucí služby). Vystudovala psychologii, sociální práci a učitelství. Vedle práce na krizové lince je aktivní členkou České asociace pracovišť linek důvěry, kde se snaží systémově a metodicky ukotvovat standardy distanční krizové práce a spolupodílet se na vytváření systémových podmínek pro poskytování služeb pro osoby v krizi. Věnuje se rovněž lektorské činnosti v oblasti krizové intervence (výcviky v TKI, v chatové KI a v e-mailovém poradenství), příležitostně přednáší. Působí i jako supervizorka a koučka.


Jaroslava Korčáková, DiS.

Jaroslava Korčáková, DiS.

Krizová interventka na Pražské lince důvěry (Centrum sociálních služeb Praha), kde je součástí intervizorského týmu. Dále je členkou lektorského týmu v oblasti krizové intervence. V rodinném centru Praha pracuje jako konzultantka a lektorka, spoluvytváří preventivní programy pro podporu rodičovství. V neziskové organizaci pro zdravé rodičovství Aperio působí na Rodičovské lince. Též pracovala v nízkoprahovém klubu Krok, s rizikovou a sociálně vyčleněnou mládeží.
Vystudovala Sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvovala sebezkušenostní výcvikový model SUR pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály


Mgr. Pavlína Komedová, LL.M.

Mgr. Pavlína Komedová, LL.M.

Advokátka a zapsaná mediátorka. V oblasti trestního práva pracuje s obětmi trestných činů včetně obětí domácího a sexualizovaného násilí a obětí dětských. Vykonává rovněž funkci procesního opatrovníka nezletilých obětí v trestních řízeních. V související problematice se pravidelně účastní odborných konferencí a je členem odborných pracovních skupin podílejících se na vytváření nové legislativy. V rámci činnosti PRO BONO slouží zároveň jako dobrovolník - poradce pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí, v níž je zároveň členkou představenstva, a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací. Je vedena v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů při Ministerstvu spravedlnosti. Má zkušenosti s poskytováním služeb klientům s duševním onemocněním, několik let pak vykonávala funkci hmotněprávního opatrovníka v případě omezení svéprávnosti.


PhDr. Tadeáš Janda

PhDr. Tadeáš Janda

Psycholog ve zdravotnictví, krizový intervent. Pracoval na Psychiatrické klinice VFN (Denní stacionář Karlov, lůžková oddělení akutní péče – psychologické poradenství, skupinová psychoterapie, psychodiagnostika), v současnosti působí v ambulanci klinické psychologie. Na krizové lince pracuje jako intervent a intervizor pátým rokem. V minulosti pět let také stážoval na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, krátkodobě se též věnoval výzkumu v oblasti psychedeliky asistované psychoterapie (MAPS). Zajímá se o psychoanalýzu a psychodynamickou diagnostiku duševních stavů.


Alexandr Kasal

Mgr. Alexander Kasal, Ph.D.

Vedoucí pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd. Ve své výzkumné praxi se orientuje primárně na témata sebepoškozování a sebevražedného jednání a snaží se klást důraz na praktickou uplatnitelnost výsledků. Spolu s dalšími inicioval a formuloval Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 a v současnosti se svým týmem pracuje na jeho implementaci v rámci evropského projektu ImpleMENTAL.


PhDr. Zora Dušková

PhDr. Zora Dušková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka. Po většinu své profesní dráhy se zabývá především traumaty u dětí, v užším pojetí především traumatizujícím dopadem fyzického, psychického a zejména sexuálního násilí na dětech; krizovými situacemi dětí, dospívajících i celých rodin. Věnuje se především krizové pomoci, psychodiagnostické a psychoterapeutické práci s dětmi se syndromem CAN, podpoře a poradenství rodičům ohrožených dětí. Již 25 let stojí v čele Dětského krizového centra, pracoviště specializovaného právě na problematiku syndromu CAN. Svoji zkušenost s poskytováním krizové pomoci obohatila i o 10 let praxe na lince důvěry. V rámci svého pracovního působení v Dětském krizovém centru se intenzivně podílí i na prevenci a osvětově edukační činnosti.


Markus Geißler, M.Sc.

Markus Geißler, M.Sc.

Vedoucí Berlínského centra pro prevenci sebevražd. Vystudoval veřejné zdravotnictví a sociální práci. Dříve pracoval jako sociální pracovník v týmu domácí psychiatrické léčby a prováděl výzkum v oblasti výzkumu služeb duševního zdraví.


Mgr. Karolína Faberová

Mgr. Karolína Faberová

Psycholožka a krizová interventka na Anonymní Lince pomoci v krizi zřizované Policií ČR pod skupinou krizové intervence. Vystudovala psychologii na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu a věnuje se well-beingu vyšetřovatelů. V rámci svého studia dlouhodobě působila jako tajemnice v Asociaci forenzních psychologů, jíž je členkou. Dále je též členkou České kriminologické společnosti. Po prosincových událostech na FF UK je součástí týmu psychosociální podpory, kde působí jako odborná garantka studentského spolku Peerko, který poskytuje psychologickou peer podporu studentům FF UK doposud.


Mgr. Petra Michalová

Mgr. Petra Michalová

Krizová interventka, supervizorka v pomáhajících profesích a ve zdravotnictví, psychoterapeutka ve výcviku zaměřeném na trauma a jeho mezigenerační přenos. Během covidové pandemie byla členkou týmu Linky seniorů, působí jako lektorka ve výcviku komplexní krizové intervence. V současné době se spolu s Týmem perinatální ztráty zaměřuje na podporu zdravotnických týmů a rozvoj psychosociální složky péče ve zdravotnictví, zejména v oblasti perinatální paliativní péče.