Prevence sebevražd hero
English version

Kdy: 6.6.2024

Kde: Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

REGISTROVAT SE
banner 1
banner 2
Srdečně Vás zveme na čtvrtý ročník odborné konference tentokrát zaměřenou na téma prevence sebevražd.
Konference spojí odborníky z oblasti krizové intervence, psychologie, psychiatrie, sociální práce a další.
banner 1
banner 2
banner 1
banner 2
Společně budeme sdílet poznatky k prevenci sebevražd dětí, dospívajících, dospělých i seniorů a diskutovat je s odborníky z České republiky i ze zahraničí.

Konference je uznávána jako forma CŽV
dle zákona o sociálních službách.

AKP ČR uznala konferenci jako součást CŽV klinických psychologů (4 kredity).

Nad konferencí převzala záštitu paní Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Přednášející

Program

Na co se můžete těšit

8:00-9:00

Registrace

9:00-9:30
(Bude streamováno)

Úvodní slovo

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Mgr. Jiří Hrabě, Mgr. Klára Gramppová Janečková, Mgr. Kateřina Bohatá

9:30-10:00
(Bude streamováno)

Úvod do suicidální problematiky

MUDr. Kristýna Šulcová

Anotace

Příspěvek bude zaměřený na obecné uvedení do problematiky. Definice pojmů, prevalence v populaci, typy sebevražedného jednání a jeho vývoj v čase u jednotlivce, souvislost s psychickými onemocněními, věkem a dalšími faktory. Zaměří se také na obecné možnosti posouzení sebevražedného rizika.

10:00-10:30
(Bude streamováno)

Prevence sebevražd vyžaduje spolupráci

Představení berlínské sítě pro prevenci sebevražd a Berlínského centra pro prevenci sebevražd
(pozn.: přednáška bude probíhat v AJ s překladem) Markus Geißler, M.Sc., Berliner Fachstelle Suizidprävention

Markus Geißler, M.Sc.

Anotace

Příspěvek bude zaměřen na představení programu prevence sebevražd nového Berlínského centra prevence sebevražd ( suizidpraevention-berlin.de ). Sebevraždy jsou, stejně jako ve světě, i v Německu závažným problémem veřejného zdravotnictví. V roce 2022 si v Německu vzalo život více než 10 000 osob. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o téměř 10% nárůst, jde tak o rekordní počet od roku 2014. Berlín v roce 2022 dosáhl počtu 12,0 sebevražd na 1 000 000 obyvatel, což představuje více než jednu sebevraždu denně. Proto zůstává prevence sebevražd zásadním bodem politiky veřejného zdraví hlavního města. V kontextu prevence sebevražd byla v Berlíně navázána strategická spolupráce mezi vládním, lékařským a sociálním sektorem. V rámci berlínského projektu prevence sebevražd se neustále rozšiřuje kapacita multidisciplinární sítě.

10:30-11:00

Přestávka s občerstvením

11:00-11:30
(Bude streamováno)

Prevence a krizová intervence suicidálního chování pro děti a dospívající

Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D., Inštitút osobnostného rozvoja

Anotace

Príspevok bude zameraný na 4 časti podpory krízového manažmentu aktiváciou existujúcich zdrojov v školskom prostredí - primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu, prípravu na krízové situácie, krízovú intervenciu v škole po samovražde žiaka/učiteľa a postvenciu. Predstaví adaptačné úlohy krízovej intervencie a následnú starostlivosť o zasiahnutých žiakov, učiteľov, rodičov a celú školskú komunitu. Načrtne možnosti psychoterapeutickej starostlivosti o dieťa/adolescenta so suicidálnou ideáciou.

11:30-13:00
(Bude streamována Panelová diskuse)

Panelová diskuse: Funkční procesy a dilemata v intervencích

Mgr. Alexander Kasal Ph.D. (výzkum, NÚDZ), Ph.D., MUDr. Světlana Žuchová, Ph.D. (NÚDZ), Mgr. Magdalena Flaksová (Fokus), MUDr. Elena Křivková (soukromá praxe), PhDr. Zora Dušková (DKC), Mgr. Pavel Pražák (Městský soud v Praze), Mgr. Klára Gramppová Janečková (Linka seniorů)

Anotace

Panel odborníků z různých oblastí včetně psychiatrie, psychoterapie, krizové intervence a sociální práce představí metody práce s klienty ohroženými suicidalitou. Diskuse se dále zaměří na právní aspekty suicidality v kontextu platné legislativy a na představení relevantních výzkumných dat. Panel se soustředí také na téma dostupnosti pomoci a informovanosti laické veřejnosti v oblasti prevence sebevražd.

Supervize

Bc. Hellen Holečková

Supervize

Mgr. Petra Michalová

Sebepéče při práci s klienty ohroženými sebevraždou

Mgr. Jitka Gryga Medřická, DiS., Jaroslava Korčáková, DiS.

Anotace

Workshop nabídne prostor pro společné hledání odpovědí na otázky sebepéče v rozhovoru se sebevražedným klientem. Takový rozhovor může být pro mnoho odborníků největšími “strašákem” v rámci krizové intervence. Workshop je vhodný pro účastníky, kteří se setkávají při své práci s lidmi hovořícími o sebevražedných myšlenkách, vykazujícími sebevražedné tendence či přímo akutně ohroženými sebevražedným jednáním. Bude zaměřený na to, jak daný odborník klienta vnímá, co se s ním samotným v kontaktu s klientem děje a co může být nápomocné takový rozhovor “ustát”. Dále také, co pro sebe lze udělat před, v průběhu, ale i po skončení kontaktu, co může být podpůrné a na co si dát naopak pozor.

13:00-14:00

Oběd

14:00-15:30
(Bude streamován Kulatý stůl)

Kulatý stůl: „Dříve než si vezmete život, zavolejte mi“

Mgr. Hana Regnerová (ČAPLD), Mgr. Kateřina Bohatá (Linka seniorů), Bc. Romana Pochylá, MBA (ZZS), mjr. PhDr. Ondřej Sezima (HZS), Mgr. Karolína Faberová (Policie ČR), MUDr. Kristýna Šulcová (CKI Bohnice), Mgr. Pavlína Komedová, LL.M. (BKB)

Anotace

Kulatý stůl inspirovaný výzvou anglikánského duchovního Chada Varaha, otce telefonických krizových linek, shromáždí odborníky z České asociace pracovišť Linek důvěry, Integrovaného záchranného systému, krizového centra, právní ochrany obětí a dalších. Diskuse bude zaměřena na poskytování první pomoci, vzájemnou spolupráci jednotlivých složek, identifikaci slepých míst a poskytnutí praktických návodů pro konkrétní situace. Zároveň se odborníci budou věnovat tématu vymezení odpovědnosti v dilematu mezi povinností zachraňovat a respektováním anonymity. Cílem setkání je posílit porozumění a koordinaci intervencí v oblasti prevence sebevražd.

Podpora resilience dětí a dospívajících

Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D.

Anotace

Workshop bude zameraný na identifikáciu vývinových úloh a vývinových kríz v živote detí a dospievajúcich a zvládanie situačných kríz. Spoločne sa pozrieme na podporu pozitívnej adaptácie v nepriaznivých podmienkach a faktory brániace reziliencii. Zameriame sa na identifikáciu a podporu zdrojov detí a dospievajúcich. Vyskúšame si prácu s terapeutickými kartami Metafora ženskej a mužskej identity, Reziliencia, Rodinná história, Silné stránky a Karty s príbehmi.

Prevence sebevražedného jednání u klientů s hraniční poruchou osobnosti

MUDr. Elena Křivková, Petra Šindelková

Anotace

Workshop nabídne interaktivní prostor, v němž budou diskutována témata spouštěčů suicidálního jednání lidí s hraniční poruchou osobnosti a možných protektivních či preventivních faktorů tohoto fenoménu tak, jak jsou popsány v literatuře, a zejména, jak jsou zažívaná v praktické činnosti psychiatra, terapeuta, sociálního pracovníka a peer konzultanta. Pohled profesionálů bude doplňován vyprávěním Petry, která přiblíží autentické prožívání klienta v suicidální krizi a možnosti pomoci z jejího pohledu.

Identifikace rizik a komunikace s dospělým klientem

Mgr. Veronika Valentová

Anotace

Workshop bude zaměřen na seznámení účastníků se základními informacemi, jak umět identifikovat varovné příznaky v chování a jednání klienta a současně umět s ohroženým člověkem na toto téma efektivně a citlivě komunikovat. Pozornost bude též věnována mýtům a faktům, které se k suicidálnímu chování a jednání vážou. Workshop dále nabídne účastníkům vodítka (včetně škály Sad Persons Scale), jak rozpoznat, kdy je klient závažně ohrožený na životě. Současně účastníci získají ucelený přehled o hlavních formách pomoci, kam mohou klienta dále směřovat. V druhé části workshopu budou účastníci seznámeni se základními pravidly komunikace se suicidálním klientem. A to zejména, na co je dobré se ptát, čemu se naopak v komunikaci vyhnout, jak pracovat se zdroji klienta a jak uzavírat antisuicidální kontrakt.

15:30-16:00

Přestávka s občerstvením

16:00-17:30

Funkční tipy pro práci se sebevražednou tématikou u dětí a dospívajících

Mgr. Kateřina Lišková, Karolína Balcarová

Anotace

Workshop bude tematicky zaměřen na sebevražednost dětí a dospívající v rámci praxe Linky bezpečí. Budou zde představeny funkční principy při vedení krizově intervenčního rozhovoru v souvislosti s tímto tématem. Cílem je také vytvoření prostoru vhodného k vzájemnému sdílení zkušeností z praxe pro zachycení vhodných tipů, které mohou vést k posílení kompetencí při práci s dětmi a dospívajícími.

Komunikace s klientem po sebevražedném pokusu

PhDr. Tadeáš Janda

Anotace

Workshop bude zaměřen na komunikaci s klientem po sebevražedném pokusu. Pozornost bude věnována jednak tomu, jak s klientem citlivě po samotném pokusu komunikovat, a jednak tomu, co lze udělat pro prevenci dalšího suicidálního chování. V rámci workshopu se účastníci dozví nejen vhodné věty, které lze využít, ale zároveň nabídne i prostor si tyto praktické věty v přímém nácviku vyzkoušet.

Casemanagement jako prevence sebevražd

Mgr. Barbora Kasincová a Bc. Jaroslava Kostohryzová

Anotace

Workshop bude zaměřen na řešení náročných životních situací s využitím case managementu – nástroje, který mapuje, plánuje a koordinuje dostupné zdroje pomoci a podpory. Plánováním péče a podpory v krizových momentech lze dospět ke kvalitnější podpoře duševního zdraví, proto bude na workshopu prostor společně uvažovat nad tím, jak vytvořit síť pomoci. Workshop též zprostředkuje praktickou ukázku na dvou cílových skupinách, a to seniorech a lidech s duševním onemocnění. Senioři často nemají jeden izolovaný problém, ale ztrácejí hned několik pilířů duševní pohody, mezi něž patří fyzické zdraví, sociální vazby, finanční nezávislost a další. Stejně tak lidé s duševním onemocněním se mohou dostat do stavu, kdy jsou svou nemocí více ovlivňováni, vzniká větší tlak na jejich rodinu, ztrácejí jistoty, přátele, naději a někdy i náhled.

Posilovna mysli - workshop intervencí zlepšujících duševní pohodu a odolnost

MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

Anotace

Workshop bude zaměřen na zlepšení duševní pohody cestou posílení seberegulace vybranými postupy z psychoterapie, pozitivní psychologie a meditačních technik. Teoretické zakotvení vychází z neurovědního výzkumu, který nabízí nový rámec chápání duševní pohody, životní spokojenosti a odolnosti vzdor nepřízni a utrpení. Tento rámec vychází z neurobiologických poznatků a jako základní stavební kámen využívá neuroplasticitu. Popisuje čtyři základní dimenze duševní pohody, které mohou být kultivovány a trénovány pomocí různých mentálních cvičení (podobně jako fitness): trénink vhledu, uvědomování, propojení a smyslu. Workshop též vychází z toho, že práce v pomáhajících profesích často vyžaduje osobní investici a základní pracovní pomůckou je pracovník sám, a tak se pro něj tyto postupy mohou stát dobrým základem péče o vlastní tělo, duši i pracovní nástroj. Proto vedle informací nabídne i ochutnávku, jak pečovat s laskavostí a všímavostí o sebe krátkodobě, v situaci akutní potřeby i v dlouhodobém horizontu.

17:30-18:00

ZÁVĚREČNÝ HAPPENING

Ceník a místo konání

Ceník

Ranní ptáčata se registrují do 10. března 2024 za 1300 Kč bez DPH (1573 Kč včetně DPH)

Zlatá střední cesta je v termínu od 11. března do 6. května za 1500 Kč bez DPH (1815 Kč včetně DPH)

"Last minute" platí od 7. května 2024 za 2200 Kč bez DPH (2662 Kč včetně DPH)

Stream plenárního programu za 395 Kč bez DPH (500 Kč včetně DPH)

Registrační formulář

Místo konání

Gröbova vila,
Havlíčkovy sady
120 00 Praha 2

mapa

Partneři konference

MHMP Nadaze ČEZ